Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin sklepu internetowego / świadczenia usług

§ 1
Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy PabiSoft, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.pabisoft.pl, prowadzony jest przez PabiSoft wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 645-250-32-86

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu/Świadczenia usług przez właściciela sklepu intenetowego.

 

 

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PabiSoft, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 645-250-32-86

Konsument – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą opisanym poniżej
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.pabisoft.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące jednocześnie zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Zbigniewa Pawlaka 63b, 05-500 Piaseczno
Adres e-mail Sprzedawcy dostępny jest na stronie kontaktowej www.kontakt.pabisoft.pl
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (ING) 26 1050 1025 1000 0092 4037 1329
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies.

Wymagania techniczne produktów dostępne są w opisie produktu.

 

§ 5
Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając „Kupuję i płacę”
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

 

 

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1 .Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– Przesyłka na adres e-mail

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
– PayPal.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę

3. Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4 .W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku nie otrzymania należności za zamówienie w określonym terminie zostanie wystawione wezwanie do zapłaty. Koszt wezwania określony jest w Załączniku 1
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
7. W przypadku zakupu towarów abonamentowo Klient zawiera umowę na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Faktura abonamentowa wystawiana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca z terminem płatności do 10 dnia kalendarzowego miesiąca. Brak wpłaty będzie skutkował blokadą oprogramowania. Odblokowanie oprogramowania jest płatne zgodnie z Załącznikiem 1.

 

 

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe uruchamiane za pomocą jednorazowego kodu,
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą

 

 

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Producent nie odpowiada na żądania reklamacyjne, jeżeli odpowiedź jest zawarta w FAQ dotyczącego produktu.

5. W przypadku gdy niemożliwa jest analiza lub rozwiązanie zgłoszenia reklamacyjnego bez dostępu do systemu Kupującego, należy umożliwić zdalny dostęp w wybrany przez Kupującego sposób lub dostarczyć komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca może naliczyć opłatę reklamacyjno – serwisować w wysokości określonej w Załączniku 1, gdy problem nie wynika z błędów zakupionego oprogramowania.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie.

8. Do błędów oprogramowania nie zaliczamy zmian obowiązującego prawa.

 

 

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient nie wyrazi sprzeciwu – także w celu marketingowym.
2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Załącznik 1:
Monit SMS – 9zł
Monit listowny – 29zł

Aktywacja oprogramowania – 100zł
Odblokowanie dostępu do oprogramowania – 50zł
Reinstalacja oprogramowania – system Windows 250zł – system operacyjny klienta
Instalacja oprogramowania 50zł/szt
Rozwiązywanie problemów/szkolenie – software 200zł/roboczogodzina
Opłata reklamacyjno-serwisowa – od 100 zł

Podane ceny są cenami brutto.